Hướng Dẫn Thay Đổi Phiên Bản PHP Trên Hosting cPanel

1 05.07.2024

Đăng Nhập Vào cPanel

2 04.07.2024

Tìm mục Software => Chọn Select PHP Version => Current PHP version (chọn phiên bản PHP bạn muốn sử dụng) => Chọn Apply

3 05.07.2024

Đổi phiên bản PHP thành công.

*Phần Options

 • Current PHP version: 7.4 (current) – Đây là phiên bản PHP đang được sử dụng trên máy chủ.
 • allow_url_fopen: Bật – Cho phép mở các URL bằng chức năng fopen().
 • display_errors: Bật – Hiển thị các lỗi PHP trên trang web.
 • error_reporting: E ALL – Báo cáo tất cả các lỗi PHP, bao gồm cả lỗi cảnh báo và thông báo.
 • file_uploads: Bật – Cho phép tải lên các tệp tin lên máy chủ.
 • include_path: /opt/alt/php74/usr/share/pear – Đây là đường dẫn đến thư mục chứa các thư viện PHP PEAR.
 • log_errors: Bật – Ghi các lỗi PHP vào tệp nhật ký lỗi.
 • mail.force_extra_parameters: Bật – Buộc sử dụng các tham số bổ sung khi gửi email.
 • max_execution_time: 30 – Thời gian tối đa mà một tập lệnh PHP có thể chạy (tính bằng giây).
 • max_input_time: -1 – Không giới hạn thời gian cho phép để xử lý đầu vào từ người dùng.
 • memory_limit: 128M- – Giới hạn bộ nhớ tối đa mà một tập lệnh PHP có thể sử dụng (tính bằng megabyte).
 • open_basedir: Không có – Cho phép truy cập vào các thư mục cụ thể trên máy chủ.
 • post_max_size: 2048M- – Giới hạn kích thước tối đa của dữ liệu POST được gửi lên máy chủ (tính bằng megabyte).
 • session.save_path: /opt/alt/php74/var/lib/php/session – Đường dẫn đến thư mục lưu trữ các tệp tin phiên PHP.
 • short_open_tag: Bật – Cho phép sử dụng thẻ mở ngắn <? để bắt đầu các tập lệnh PHP.
 • upload_max_filesize: 2048M- – Giới hạn kích thước tối đa của tệp tin được tải lên máy chủ (tính bằng megabyte).

4 05.07.2024

Hoàn Tất Thay Đổi Phiên Bản PHP Trên cPanel.