Hướng Dẫn Import/Export Database Trên Hosting cPanel

1a 04.07.2024

Đăng Nhập Vào cPanel

2 04.07.2024

Tìm mục Database => Chọn phpMyAdmin (ở đây sẽ hiện trang chính của phpMyAdmin)

2a 04.07.2024

I. Export (Xuất File)

Đầu tiên phải chọn đúng tên tài khoản database muốn Export => Chọn Export  

6a 04.07.2024

Chọn Export

7a 04.07.2024

File database có đuôi .sql đã được tải về

8a 04.07.2024

II. Import (Nhập File)

Đầu tiên phải chọn đúng tên tài khoản database muốn Import => Chọn Import 

3a 04.07.2024

Chọn Choose File => Chọn file => Open => kéo hết xuống chọn Import

4a 04.07.2024

Import database thành công

5a 04.07.2024

 

Hoàn Tất Export Và Import File Database.