Hướng Dẫn Kết Nối SSH Đến VPS

1 01.07.2024

Để quản trị VPS từ xa, bạn cần cài đặt phần mềm kết nối từ xa với VPS thông qua giao thức SSH (Secure Shell). Các phần mềm như là Zoc8 Terminal, Putty… được sử dụng để quản lý máy chủ từ xa bằng giao diện dòng lệnh (CLI).

Link tải Zoc8 Terminal: https://www.emtec.com/zoc/index.html
Link tải Putty: https://www.putty.org/

Mở phần mềm kết nối từ xa (ở đây Zhost sử dụng Zoc8 Terminal)

  • Connect to: Điền IP VPS của bạn
  • Port: Cổng truy cập SSH là 8686 (phần này tùy thuộc vào cấu hình VPS của bạn, mặc định sẽ là port 22)
  • Username: root (mặc định)
  • Password: Mật khẩu truy cập VPS

=> Chọn Connect

2 01.07.2024

Truy cập SSH đến VPS thành công

3 01.07.2024

 

Hoàn Tất Kết Nối.