Xem địa chỉ thông tin IP của Hosting Directadmin

Login vào trang chủ Hosting của bạn
Chọn View more
1 02 04 23

Chọn Account Configuration
2 02 04 23

Thông tin IP sẽ hiển thị ở đây. Bạn sẽ biết IP của hosting và website cần trỏ cho IP nào.
3 02 04 23

Trân trọng và cảm ơn!