Tổng quan và hướng dẫn sử dụng File Manager trên DirectAdmin

Bài viết sau hướng dẫn bạn sử dụng và hiểu tổng thể về File Manager trong DA

Login Hosting của bạn -> Chọn File Manager

1a 29 03 23

Tổng quan Folder Root của File Manager
2a 29 03 23

Các chức năng trong File Manager

Tạo thư mục, tạo tệp mời và tải dữ liệu vào File Manager
3a 29 03 23

Các thao tác chi tiết:
. Click chuột trực tiếp vào folder để mở
. Rename (Đổi tên)
. Edit (Chỉnh sửa file)
. Copy File (Sao chép tệp)
. Set Permission (Phân quyền)
. Add to Clipboard (Thêm vào bộ nhớ tạm-sử dụng khi bạn muốn di chuyển hoặc copy folders, files đến vị trí khác)
. Compress and download (Nén và tải xuống. Có thể nén theo các định dạng zip, tar, tar.gz)
. Delete (Xóa)
4a 29 03 23 1

Các thao tác nhanh:
. Có thể tích tất cả hoặc từng folder, files mà bạn muốn chỉnh sửa
. Set Permission (Phân quyền)
. Reset owner (Đặt lại chủ sở hữu)
. Clipboard (Thêm vào bộ nhớ tạm-sử dụng khi bạn muốn di chuyển hoặc copy folders, files đến vị trí khác)
. Delete (xóa)
5a 29 03 23

Folder quan trọng nhất trong File Manager

Thư mục public_html là một thư mục gốc thuộc hosting (nơi chứa dữ liệu của website). Thư mục public_html có vai trò giúp quản lý và lưu trữ dữ liệu/ tập tin của website. Vì vậy đây là thư mục rất quan trọng, các bạn nên thao tác cẩn thận trong thư mục này.
6a 29 03 23

Trân trọng và cảm ơn!