Tạo Tài Khoản, Kết Nối FTP và Up-Download Files Lên Hosting DirectAdmin

1 28.06.2024

Đăng Nhập Vào DirectAdmin

2 28.06.2024

I. Tạo Tài Khoản FTP

Tim mục Account Manager -> chọn FTP Management

3 28.06.2024

Chọn Create FTP Account để tạo tài khoản FTP mới.

4 28.06.2024

Nhập thông tin User và Password

  • Domain: Cho phép bạn có quyền đọc-ghi-sửa-xóa trong thư mục chứa mã nguồn của domain bạn chọn (public_html).
  • FTP: Cho phép bạn có quyền truy cập vào thư mục public_ftp của domain. Sử dụng tùy chọn này khi bạn muốn tài khoản FTP có quyền truy cập vào thư mục FTP công cộng.
  • User: Cho phép bạn truy cập vào thư mục FTP của user. Sử dụng tùy chọn này khi bạn muốn tài khoản FTP có quyền truy cập vào thư mục cá nhân của người dùng.
  • Custom: Cho phép bạn tùy chỉnh đường dẫn truy cập bất kỳ. Sử dụng tùy chọn này khi bạn cần quyền truy cập FTP cụ thể đến một thư mục không được bao gồm trong các tùy chọn mặc định.

Ở đây tôi chọn Domain -> Điền thông tin -> Chọn Create

5 28.06.2024

Tạo tài khoản thành công

6 28.06.2024

II. Kết Nối

Có rất nhiều phần mềm để kết nối FTP, ở đây tôi sẽ sử dụng WinSCP để truy cập FTP

Mở WinSCP và nhập thông tin:

  • Host: IP của Hosting DirectAdmin quản lý website bạn muốn truy cập FTP
  • Port: 21 (mặc định)
  • Username: Tài khoản FTP
  • Password: Mật khẩu

Chọn Login

7 28.06.2024

Kết nối thành công

8 28.06.2024

III. Upload-Download Files

Upload

Chọn – kéo – thả file muốn upload lên hosting -> chọn OK

9 28.06.2024

Download

Chọn – kéo – thả file muốn download về PC (Ở trên lúc upload ta đã chọn “Do not show this dialog box again” rồi thì ko cần chọn OK nữa nó sẽ tự động chuyển files)

10 28.06.2024

 

Hoàn Tất.