Hướng dẫn tạo và xoá mật khẩu bảo vệ thư mục trên Directadmin

Tạo mật khẩu bảo vệ thư mục trên Directadmin

Login hosting của bạn
Chọn File Manager
1a 03 04 23 1

Tại đây đặt mật khẩu với thư mục sẽ có tác dụng từ thư mục public_html trở vào trong
Trỏ chuột vào thư mục -> Chọn Protect
2a 03 04 23

Cài đặt bảo mật
3a 03 04 23Kết quả sau khi tạo bảo mật
4a 03 04 23

Xoá mật khẩu bảo vệ thư mục trên Directadmin

Phần Advanced Feature -> Chọn Password Protected Directories
5a 03 04 23

Phần thư mục được bảo mật sẽ hiện danh sách link được bảo mật
6a 03 04 23

Tích chọn tài khoản bảo mật muốn xóa -> chọn REMOVE PROTECTION
7a 03 04 23

Chọn CONFIRM
8a 03 04 23

Kết quả
9a 03 04 23

Trân trọng và cảm ơn!