Hướng dẫn tắt IPv6 trên CentOS 7

IPv6 (Internet Protocol version 6) là một phiên bản mới hơn của giao thức định danh và giao tiếp giữa các thiết bị trên Internet. IPv6 sử dụng địa chỉ IP dài hơn (128 bit thay vì 32 bit) và cho phép có nhiều hơn 4,3 tỷ địa chỉ IP. IPv6 cũng cải thiện tính bảo mật và khả năng định tuyến, hỗ trợ multicast và auto-configuration. IPv6 là một phần quan trọng của tương lai của Internet và đang được chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 trên toàn cầu.

Kiểm tra IPv6 đang tắt hay bật trên server của bạn

Sử dụng lệnh sau (để xem ip của các port mạng)

ip addr show1 18 6 23

Ngoài ra bạn có thể xem với dòng lệnh sau và giá trị 0 là kích hoạt; là không kích hoạt:

cat /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6

2 18 6 26

Như bạn thấy ở đây IPv6 đang được bật trên VPS.

Có 2 cách để tắt ipv6:

1. Tắt trong mô-đun kernel

Xem file grub:

cat /etc/default/grub

3 18 6 23

Mở file grub:

nano /etc/default/grub

Tìm kiếm dòng GRUB_CMDLINE_LINUX và thêm “ipv6.disable=1” vào cuối dòng:

GRUB_CMDLINE_LINUX="rd.lvm.lv=centos/root crashkernel=auto rd.lvm.lv=centos/swap rhgb quiet ipv6.disable=1"

Lưu và đóng tệp cấu hình grub. Cập nhật grub:

sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

Khởi động lại server bằng lệnh:

sudo reboot

Sau khi khởi động lại, IPv6 sẽ được tắt trên CentOS 7. Bạn có thể kiểm tra xem IPv6 đã tắt bằng cách chạy lệnh sau:

ip a | grep inet6

5 18 6 23

2. Tắt bằng sysctl

Chỉnh sửa file cấu hình:

nano /etc/sysctl.conf

Thêm 2 dòng sau vào cuối file:
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1

6 18 6 23

Lưu và đóng tệp cấu hình sysctl. Chạy lệnh sau để tải lại cấu hình sysctl:

sysctl -p

Sau khi thực hiện các bước trên, IPv6 sẽ được tắt trên CentOS 7. Bạn có thể kiểm tra xem IPv6 đã tắt bằng cách chạy lệnh sau:

ip a | grep inet6

5 18 6 23

Nếu không có kết quả trả về, có nghĩa là IPv6 đã được tắt thành công.