Xử Lý Lỗ Hổng Bảo Mật CVE-2024-6387 Trong OpenSSH

1 06.07.2024

CVE-2024-6387 là một lỗ hổng bảo mật đã được xác định trong OpenSSH, phần mềm mã nguồn mở phổ biến dùng để cung cấp các dịch vụ SSH (Secure Shell) để quản lý máy tính từ xa một cách an toàn. Lỗ hổng có thể cho phép kẻ tấn công thực hiện tấn công từ chối dịch vụ (DoS) hoặc khai thác các lỗ hổng bảo mật khác để xâm nhập vào hệ thống.

I. Cập Nhật OpenSSH Lên Phiên Bản 9.8 (Cách 1)

Trên VPS Ubuntu

Zhost Tutorial
sudo apt update
sudo apt install openssh-server

Trên VPS Centos

Zhost Tutorial
sudo yum install epel-release
sudo yum update openssh-server

II. Cấu Hình LoginGraceTime=0 (Cách 2)

Mở file ssh_config

Zhost Tutorial
sudo nano /etc/ssh/sshd_config

Thêm hoặc chỉnh sửa => Lưu file

Zhost Tutorial
LoginGraceTime 0

Khởi động lại dịch vụ SSH

Zhost Tutorial
sudo systemctl restart sshd

 

Hoàn Tất Xử Lý Lỗ Hổng Bảo Mật CVE-2024-6387.