Chạy lệnh sudo trên Linux không cần nhập mật khẩu

Nếu User trên Linux của bạn không phải là tài khoản root. Để chạy các lệnh với quyền truy cập của Root bạn phải gõ thêm tiền tố sudo ở đầu. Mặc định, Linux sẽ hỏi mật khẩu của bạn khi thực thi lệnh lần đầu tiên.

chay sudo khong can pass linux 1

Trong bài viết này, Zhost sẽ hương dẫn các bạn cấu hình để không bị hỏi mật khẩu mỗi khi chạy lệnh có sudo.

Cấu hình chạy lệnh sudo không cần nhập mật khẩu

Sửa file sử dụng trình soạn thảo (vi/nano) để mở file /etc/sudoers

sudo nano /etc/sudoers

Thêm dòng sau và lưu lại:

<username> ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL

trong đó <username> là tài khoảncủa bạn.

Ví dụ User hiện tại của tôi là ubuntu.

chay sudo khong can pass linux 2

Lưu lại và thoát khỏi file.

Bạn cũng có thể chỉ định chỉ 1 số lệnh được phép không phải nhập mật khẩu bằng cách thêm một số option cho user.

<username> ALL=NOPASSWD:/bin/mkdir,/bin/chmod,/bin/rm

Điều này hạn chế rủi ro nếu như user sử dụng lệnh xóa như rm chẳng hạn

Như vậy, lần sau khi bạn chạy lệnh có sudo sẽ không bị hệ thống yêu cầu nhập mật khẩu nữa.

Zhost chúc các bạn thành công!