[CentOS 7] – Sử dụng Iperf và Nload để kiểm tra băng thông mạng Server/Cloud VPS

  • Iperf là một công cụ  dùng để đo lường lượng dữ liệu mạng (throughput) tối đa mà một server có thể xử lý. Công cụ này rất hữu ích để truy tìm ra các vấn đề đối với hệ thống mạng. Iperf còn có thể kiểm tra băng thông tối đa mà đường truyền mạng có thể đáp ứng.
  • Nload là một công cụ để theo dõi lưu lượng mạng và việc sử dụng băng thông theo thời gian thực. Nload giúp giám sát lưu lượng đến (Incoming) và đi (Outgoing) bằng biểu đồ.

Mô hình

Trong bài viết này, Zhost sẽ sử dụng 02 Server chạy CentOS 7:

  • Server: 10.0.0.10/24
  • Client: 10.0.0.20/24

Kiểm tra Network throughput bằng Iperf

Cài đặt Iperf

Tiến hành cài đặt Iperf trên cả máy server và Client.

yum install epel-release -y
yum install iperf -y

Tạm thời tắt Firewalld

systemctl stop firewalld

Thực hiện kiểm tra

Trên máy Server, mật mode Iperf Server bằng câu lệnh sau:

iperf -s

su dung iperf va nload de kiem tra bang thong mang server 300x51 1

Trên máy Client, thực hiện đẩy gói TCP tới server bằng câu lệnh sau:

iperf -c 10.0.0.10 -i1 -t 20 -m

Giải thích các tham số:

  • -c : Địa chỉ host của iperf server (10.0.0.10)
  • -i : Khoảng thời gian giữa 2 lần report kết quả theo giây (1s)
  • -t : Thời gian thực hiện đẩy traffic theo giây (20s)
  • -m : Hiển thị MTU header

su dung iperf va nload de kiem tra bang thong mang server 2 300x193 1

Tốc độ mạng truyền tải thực tế giữa hai server sẽ được hiển thị ra.

Giám sát lưu lượng mạng bằng nload

Cài đặt nload

Cài đặt nload lên server bằng câu lệnh:

yum install nload -y

Zhost sẽ thực hiện cài đặt trên máy Server (10.0.0.10).

Thực hiện giám sát

Trên máy Client chạy câu lệnh iperf test throughput như phần trên:

iperf -c 10.0.0.10 -i1 -t 20 -m

Trên máy Server chạy lệnh kiểm tra băng thông:

nload -d eth1

Trong đó Eth1 là Card mạng cần giám sát.

Màn hình sẽ xuất hiện biểu đồ mạng Incoming (chiều đi vào) và Outgoing (chiều đi ra) như hình dưới.

su dung iperf va nload de kiem tra bang thong mang server 3 300x182 1

Chúc các bạn thành công!