Hướng dẫn chuyển đổi định dạng chứng chỉ SSL bằng OpenSSL

Dưới đây là các câu lệnh OpenSSL giúp bạn chuyển đổi (convert) chứng chỉ SSL sang một số định dạng phổ biến:

Chuyển đổi từ PEM sang DER:

openssl x509 -outform der -in certificatename.pem -out certificatename.der

Chuyển đổi từ DER sang PEM:

openssl x509 -inform der -in certificatename.der -out certificatename.pem

Chuyển đổi từ PEM sang P7B:

openssl crl2pkcs7 -nocrl -certfile certificatename.pem -out certificatename.p7b -certfile CACert.cer

Chuyển đổi từ PKCS7 sang PEM:

openssl pkcs7 -print_certs -in certificatename.p7b -out certificatename.pem

Chuyển đổi từ pfx sang PEM:

openssl pkcs12 -in certificatename.pfx -out certificatename.pem

Chuyển đổi từ PFX sang PKCS#8:

Bước 1: PFX –> PEM

openssl pkcs12 -in certificatename.pfx -nocerts -nodes -out certificatename.pem

Bước 2: PEM –> PKCS8

openSSL pkcs8 -in certificatename.pem -topk8 -nocrypt -out certificatename.pk8

Chuyển đổi từ P7B sang PFX:

Bước 1:  P7B –> CER

openssl pkcs7 -print_certs -in certificatename.p7b -out certificatename.cer

Bước 2: CER & Private Key –> PFX

openssl pkcs12 -export -in certificatename.cer -inkey privateKey.key -out certificatename.pfx

Chuyển đổi từ CER sang CRT:

openssl x509 -inform PEM -in certificatename.cer -out certificate.crt

Chuyển đổi từ CER sang PFX:

openssl pkcs12 -export -in certificatename.cer -inkey privateKey.key -out certificatename.pfx

Chuyển đổi từ PFX sang PRT:

openssl pkcs12 -export -out certificatename.pfx -inkey privateKey.key -in certificate.crt