Cấu hình Virualhost/ Website mới Trên cPanel

1 21.06.2024

Đăng nhập vào cPanel

7 21.06.2024

Các Bước Thêm Tên Miền

Tìm mục Domains -> Chọn Domains -> Chọn Create A New Domain -> Điền thông tin tên miền bạn muốn tạo và chọn Submit.

2 21.06.20243 21.06.2024
4 21.06.2024

Sau khi tạo thành công bạn sẽ nhận được thông báo như sau:
5 21.06.2024

Thêm tên miền mới thành công

6 21.06.2024

 

Hoàn Tất Thêm Tên Miền Trên cPanel.