Tạo Packages Trên CyberPanel

CyberPanel

Đăng Nhập Vào CyberPanel

3 24.06.2024

Tim mục Packages -> Create Package

  • Package Name (tên gói)
  • Disk Space (dung lượng đĩa tùy chỉnh hoặc để là 0 = unlimited)
  • Domain (số lượng tên miền hoặc để là 0 = unlimited)
  • Bandwidth (băng thông)
  • FTP Accounts (số lượng Tài khoản FTP)
  • Databases: (số lượng cơ sở dữ liệu)
  • Email (số lượng mail)
  • Allow Creation of Fully Qualified Domain as Child-Domains (Cho phép tạo tên miền con)
  • Enforce Disk Limits (Giới hạn dung lượng)

1a 24.06.2024

2a 24.06.2024

Ngoài ra bạn tìm mục Packages -> List Packages để kiểm tra kết quả và chỉnh sửa gói ở phần EDIT.3a 24.06.2024

Hoàn Tất Tạo Packages Tren CyberPanel.