Login vào trang chủ Hosting của bạn
Chọn View more

Chọn Account Configuration

Thông tin IP sẽ hiển thị ở đây. Bạn sẽ biết IP của hosting và website cần trỏ cho IP nào.

Trân trọng và cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *