Hướng dẫn chuyển đổi định dạng chứng chỉ SSL bằng OpenSSL

Dưới đây là các câu lệnh OpenSSL giúp bạn chuyển đổi (convert) chứng chỉ SSL sang một số định dạng phổ biến: Chuyển đổi từ PEM sang DER: openssl x509 -outform der -in certificatename.pem -out certificatename.der Chuyển đổi từ DER sang PEM: openssl x509 -inform der -in certificatename.der -out certificatename.pem Chuyển đổi từ PEM sang […]

Read More