Hướng dẫn fix lỗi màn hình đen khi Remote Windows Server 2019

Hướng dẫn fix lỗi màn hình đen khi Remote Windows Server 2019 Truy cập vào Server 2019, Mở registry editor và chuyển hướng tới đường dẫn sau: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Terminal Server Client  Tạo mới một D-word (32-bit) đặt tên là UseURCP và giá trị kiểu decimal set là 0 Sau đó khởi động lại máy chủ và […]

Read More