Tạo mật khẩu bảo vệ thư mục trên Directadmin

Login hosting của bạn
Chọn File Manager

Tại đây đặt mật khẩu với thư mục sẽ có tác dụng từ thư mục public_html trở vào trong
Trỏ chuột vào thư mục -> Chọn Protect

Cài đặt bảo mật
Kết quả sau khi tạo bảo mật

Xoá mật khẩu bảo vệ thư mục trên Directadmin

Phần Advanced Feature -> Chọn Password Protected Directories

Phần thư mục được bảo mật sẽ hiện danh sách link được bảo mật

Tích chọn tài khoản bảo mật muốn xóa -> chọn REMOVE PROTECTION

Chọn CONFIRM

Kết quả

Trân trọng và cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *