Hướng dẫn fix lỗi màn hình đen khi Remote Windows Server 2019

  1. Truy cập vào Server 2019, Mở registry editor và chuyển hướng tới đường dẫn sau: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Terminal Server Client
  2.  Tạo mới một D-word (32-bit) đặt tên là UseURCP và giá trị kiểu decimal set là 0
  3. Sau đó khởi động lại máy chủ và remote lại.

 

 

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *